ΩΡΟΛόΓΙΟ ΠΡόΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝώΝ ΛΥΚΕίΩΝ

Ω. Π. ΣΕ ΙΣΧύ ΑΠό ΤΟ ΣΧΟΛΙΚό έΤΟΣ 2012-13

Last modified on 2012-09-09 14:20:40 GMT. 0 comments. Top.

Β′ ΚΑΙ Γ′ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
(ΦΕΚ 1163/2012)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1163
10 Απριλίου 2012

Αριθμ. 36798/Γ2
Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Β΄ και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (Α΄ 188).

2) Τις διατάξεις του εδαφ. δ. της παραγράφου 9, του άρθρου 8 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167).

3) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118)

4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

5) Την 27528/ΣΤ5/15−03−2012 (ΦΕΚ Β΄ 763) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου».

6) Τη υπ’ αριθμ. πρωτ. 376/19−03−2012 εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

7) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνον

Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Β΄ και Γ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως εξής:

Β΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Στη Β΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας είκοσι μίας (21) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

Μάθημα Ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
Θρησκευτικά 1
Αρχαία  Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2
Ιστορία 2
Άλγεβρα 1
Γεωμετρία 1
Φυσική 1
Χημεία 1
Φυσική Αγωγή 1
Ξένη Γλώσσα 2
Αρχές  Οικονομίας 2
Ερευνητική  εργασία (Project) 2
Σύνολο 21

Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Τα μαθήματα της Γ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων.

• Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά δεκαοκτώ (18) ώρες εβδομαδιαίως.

• Τα μαθήματα Κατευθύνσεων είναι υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές, συνολικής διάρκειας επτά (07) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας για τη Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση, και οκτώ (08) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας για τη Θεωρητική Κατεύθυνση.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

Μάθημα Ώρες
Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θρησκευτικά 1
Αρχαία  Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 1
Ξένη Γλώσσα 2
Σύνολο 18

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

(α) Θεωρητική κατεύθυνση (Υποχρεωτικά)
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΩΡΕΣ)
1. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα (4)
2. Αρχές Φιλοσοφίας ή Πολιτική και Δίκαιο (2)
3. Λατινικά (2)

(β) Θετική κατεύθυνση (Υποχρεωτικά)
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΩΡΕΣ)
1. Μαθηματικά (3)
2. Φυσική (2)
3. Χημεία (2)

(γ) Τεχνολογική κατεύθυνση (Υποχρεωτικά)
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΩΡΕΣ)
1. Μαθηματικά (3)
2. Φυσική (2)
3. Τεχνολογία Επικοινωνιών (2)

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2012−2013.

Για τους μαθητές της Α΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 70000/Γ2/21−06−2011 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1557).

Για τους μαθητές της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 63444/Γ2/27−06−2005 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 921).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Απριλίου 2012

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1163-2012 με το ωρολόγιο πρόγραμμα Β” και Γ” τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

 

Ω. Π. ΣΕ ΙΣΧύ ΑΠό ΤΟ ΣΧΟΛΙΚό έΤΟΣ 2011-12

Last modified on 2012-05-02 17:52:16 GMT. 0 comments. Top.

Α΄ Τάξη Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου

(σύμφωνα με το Αρ.Πρωτ.70000/Γ2/21-06-2011/ΥΠΔΒΜΘ έγγραφο)

Η Α΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας δεκαεννέα (19) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και ερευνητική εργασία (Project) διάρκειας τριών (3) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Επομένως, οι μαθητές της Α΄ του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας είκοσι δύο (22) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α Μαθήματα Ώρες
1 Θρησκευτικά 1
2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 2
3 Νεοελληνική Γλώσσα 2
4 Νεοελληνική Λογοτεχνία 2
5 Ιστορία 2
6 Άλγεβρα 2/1
7 Γεωμετρία 1/2
8 Φυσική 2
9 Χημεία 1
10 Α΄ Ξένη Γλώσσα 2
11 Βιολογία 1
12 Φυσική Αγωγή 1

Ερευνητική εργασία – Project  (3 ώρες)

 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2011−2012.

Για τους μαθητές των λοιπών τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 63444/Γ2/27−06−2005 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 921).

 

Ω.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ Β′, Γ′ ΚΑΙ Δ′ ΤάΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟύ ΛΥΚΕίΟΥ

Last modified on 2012-09-09 14:23:36 GMT. 0 comments. Top.

Β΄ Τάξη Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου

(σύμφωνα με το Αρ.Πρωτ.70000/Γ2/21-06-2011/ΥΠΔΒΜΘ έγγραφο)

Στη Β” τάξη Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας είκοσι μίας (21) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από το οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο (2) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Επομένως, οι μαθητές της Β” Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας είκοσι τριών (23) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α Μαθήματα Ώρες
1 Θρησκευτικά 1
2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 3
3 Νεοελληνική Γλώσσα 2
4 Νεοελληνική Λογοτεχνία 2
5 Ιστορία 2
6 Άλγεβρα 1
7 Γεωμετρία 1
8 Φυσική 1
9 Χημεία 1
10 Α΄ Ξένη Γλώσσα 2
11 Αρχές Οικονομίας 2
12 Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς θεσμούς 2
13 Φυσική Αγωγή 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 ώρες)

1 Β΄ Ξένη Γλώσσα 2
2 Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός & οι ρίζες του 2
3 Εφαρμογές Πληροφορικής 2
4 Αισθητική Αγωγή (Στοιχεία Θεατρολογίας, Μουσική και Εικαστικά) 2
5 Ψυχολογία 2

 

Γ΄ Τάξη Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου

(σύμφωνα με το Αρ.Πρωτ.70000/Γ2/21-06-2011/ΥΠΔΒΜΘ έγγραφο)

Τα μαθήματα της Γ” τάξης Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων

• Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά δεκαοκτώ (18) ώρες εβδομαδιαίως.

• Τα μαθήματα Κατευθύνσεων είναι υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές και είναι συνολικής διάρκειας επτά (7) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση και οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας για την Θεωρητική Κατεύθυνση.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α Μαθήματα Ώρες
1 Θρησκευτικά 1
2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2
3 Νεοελληνική Γλώσσα 2
4 Νεοελληνική Λογοτεχνία 2
5 Άλγεβρα 2
6 Γεωμετρία 2
7 Φυσική 2
8 Χημεία 2
9 Βιολογία 1
10 Α΄ Ξένη Γλώσσα 2

II ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣEΩΝ

(Α)Θεωρητική Κατεύθυνση
1 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 4
2 Αρχές Φιλοσοφίας 2
3 Λατινικά 2

(Β)Θετική Κατεύθυνση
1 Μαθηματικά 3
2 Φυσική 2
3 Χημεία 2

(Γ)Τεχνολογική Κατεύθυνση
1 Μαθηματικά 3
2 Φυσική 2
Τεχνολογία Επικοινωνιών 2

 

Δ΄ Τάξη Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου

(σύμφωνα με το Αρ.Πρωτ.70000/Γ2/21-06-2011/ΥΠΔΒΜΘ έγγραφο)

Τα μαθήματα της Δ” τάξης Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων

• Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαίως.

• Τα μαθήματα Κατευθύνσεων είναι υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές και διδάσκονται συνολικά δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαίως.

Στη Δ΄ Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου η Τεχνολογική κατεύθυνση χωρίζεται σε δυο κύκλους: Τον κύκλο Τεχνολογίας και Παραγωγής και τον κύκλο Πληροφορικής και Υπηρεσιών.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α Μαθήματα Ώρες
1. Θρησκευτικά 1
2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 1
3. Νεοελληνική Γλώσσα 2
4. Νεοελληνική Λογοτεχνία 2
5. Ιστορία 2
6. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής 2
7. Φυσική 1
8. Βιολογία 1

II ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣEΩΝ

(Α) Θεωρητική Κατεύθυνση
α/α Μαθήματα Ώρες
1 Αρχαία Ελληνικά 5
2 Νεοελληνική Λογοτεχνία 3/2
3 Λατινικά 2/3
4 Ιστορία 2

(Β) Θετική Κατεύθυνση
α/α Μαθήματα Ώρες
1 Μαθηματικά 5
2 Φυσική 3
3 Χημεία 2
4 Βιολογία 2

(Γ) Τεχνολογική Κατεύθυνση

I. ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
α/α Μαθήματα Ώρες
1 Μαθηματικά 5
2 Φυσική 3
3 Χημεία -Βιοχημεία 2
4 Ηλεκτρολογία 2

II.ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α/α Μαθήματα Ώρες
1 Μαθηματικά 5
2 Φυσική 3
3 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2
4 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών 2

IIΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

α/α Μαθήματα Ώρες
1 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2

1. Οι τάξεις Γ΄ και Δ΄ του Ενιαίου Εσπερινού Λυκείου έχουν κατευθύνσεις. Οι κατευθύνσεις και τα αντίστοιχα μαθήματα είναι όπως και στις Β΄ και Γ΄ τάξεις του Ενιαίου Ημερησίου Λυκείου. Η Γ΄ τάξη του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου δεν έχει μαθήματα επιλογής. Το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας είναι μάθημα επιλογής της Δ΄ τάξης Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου και μάθημα αυξημένης βαρύτητας για τους μαθητές που θα επιλέξουν το 5ο επιστημονικό πεδίο και μπορεί να δοθεί η δυνατότητα λειτουργίας τμήματος με πέντε (5) τουλάχιστον μαθητές.

2. Η Γ΄ τάξη του Ενιαίου Εσπερινού Λυκείου αντιστοιχεί με τη Β΄ τάξη του Ημερησίου και η Δ΄ τάξη του Ενιαίου Εσπερινού Λυκείου αντιστοιχεί με τη Γ΄ τάξη του Ημερησίου.